Το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς του πρώιμου τραύματος (Early Trauma Inventory-Self-Report-Short- Form, ETI-SR-SF) δημιουργήθηκε από τους Bremner, Bolus και Mayer το 2007 και αποτελεί ένα έγκυρο ψυ- χομετρικό εργαλείο για την εκτίμηση του παιδικού τραύματος. Το ερωτηματολόγιο καλύπτει τέσσερεις τύ- πους τραυματικών εμπειριών: τραυματικές εμπειρίες ποικίλης αιτιολογίας- γενικό τραύμα (general trauma), τραυματικές εμπειρίες σωματικής κακοποίησης (physical abuse), εμπειρίες συναισθηματικής κακοποίησης (emotional abuse) και εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης (sexual abuse). Η παρούσα μελέτη είχε ως πρωταρχικό στόχο να εξετάσει την εσωτερική συνοχή, την αξιοπιστία χορήγησης-επανα- χορήγησης, τη συγκλίνουσα εγκυρότητα και την παραγοντική δομή της ελληνικής εκδοχής του ερωτη- ματολογίου ETI-SR-SF. Το δείγμα της έρευνας περιελάμβανε 605 άτομα (402 γυναίκες), προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημίων της Αθήνας, με μέσον όρο ηλικίας τα 24,3 έτη. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, την ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογί- ου πρώιμου τραύματος ETI-SR-SF και την ελληνική εκδοχή της κλίμακας συμπτωμάτων σχετιζόμενων με τραύμα για ενήλικες (Trauma Symptom Checklist, TSC-40). Σε 56 συμμετέχοντες επαναχορηγήθηκαν το ETI-SR-SF και η κλίμακα TSC-40 εντός χρονικού διαστήματος τριών έως τεσσάρων εβδομάδων. Το ερω- τηματολόγιο ETI-SR-SF επέδειξε υψηλό επίπεδο εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s α=0,91) και αξιοπιστίας χορήγησης-επαναχορήγησης (ICC=0,93). Επιπλέον ελέγχθηκε η δομή κάθε υποκλίμακας με παραγοντική ανάλυση, από την οποία βρέθηκε ότι τα λήμματα σε κάθε υποκλίμακα συμβάλλουν σε έναν μόνο παράγο- ντα, που εξηγεί σημαντικά μεγάλο ποσοστό της διακύμανσης της βαθμολογίας. Η συσχέτιση μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας του ETI-SR-SF και της TSC-40 ήταν σημαντικής ισχύος (r=0,42, p<0,001), εμφανί- ζοντας ικανοποιητική συγκλίνουσα εγκυρότητα. Ο συχνότερα αναφερόμενος τύπος παιδικού τραύματος στην παρούσα μελέτη ήταν η σωματική τιμωρία, με ποσοστό 89,9%, και ακολουθούσαν η συναισθηματι- κή κακοποίηση (67,2%) και η σεξουαλική κακοποίηση (27%). Τα ποσοστά αυτά είναι υψηλότερα σε σύγκρι- ση με τα ποσοστά που βρίσκουμε στη διεθνή βιβλιογραφία και υποδεικνύουν ότι το παιδικό τραύμα και οι διάφοροι τύποι του είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στον ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό. Το εύρημά μας αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τους ειδικούς και χρήζει επιβεβαίωσης και περαιτέρω διερεύνησης από μελέτες με μεγαλύτερα δείγματα. Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου πρώιμου τραύματος (ETI-SR-SF) αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργα- λείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης του φαινομένου του ψυχικού τραύματος στον ελληνικό πληθυσμό. Επιπλέον, τα προκαταρκτικά ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν την αναγκαιότητα συνέχειας στην έρευνα σχετικά με τις πρώιμες τραυματικές εμπειρίες στη χώρα μας.

Λέξεις ευρετηρίου: Παιδικό τραύμα, ερωτηματολόγιο πρώιμου τραύματος, ψυχομετρικές ιδιότητες, τύποι τραυματικών εμπειριών.

Ζ. Αντωνοπούλου, Γ. Κωνσταντακόπουλος, Μ. Τζινιέρη-Κοκκώση, Κ. Συνοδινού (σελίδα 19) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)