Η εργασία αυτή βασίστηκε στην ανταλλαγή απόψεων και στα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  "Ethical  aspects  of  deistinstutionalisation  in  mental  health  care".  Εξετάζει  την  ανάπτυξη της αποκατάστασης στην Ελλάδα και τα ηθικά προβλήματα που θέτει. Παρά το γεγονός ότι η αποκατάσταση αναπτύχθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η μετάβαση από το παλαιό σύστημα ψυχιατρικής φροντίδας στο εξωνοσοκομειακό δημιουργεί πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη στάση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στις ατομικές ελευθερίες, την αξιοπρέπεια και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα των ψυχικά ασθενών. Αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν μόνο στο επίπεδο θεραπευτών-ασθενών αλλά και στο επίπεδο λήψης πολιτικών αποφάσεων. Το κείμενο πραγματεύεται επίσης ειδικά ηθικά προβλήματα όπως το στίγμα και η απομόνωση στο πλαίσιο της κοινότητας ή τον ρόλο της οικογένειας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποϊδρυματισμός, ψυχική ασθένεια, ηθικές πλευρές

Δ. Πλουμπίδης, Τ. Γκαράνη-Παπαδάτου, Μ. Οικονόμου (σελίδα 320) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)