Αν και υπάρχουν αρκετές μελέτες, οι οποίες εξετάζουν το ρόλο που διαδραματίζει το ανο-σοποιητικό σύστημα στην εμφάνιση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, δεν έχει καταστείακόμη δυνατόν να προσδιορισθεί με σαφήνεια η πολύπλοκη αυτή σχέση. Τα περισσότεραευρήματα συνηγορούν υπέρ μίας σημαντικής συσχέτισης της κινητοποίησης του ανοσο-ποιητικού συστήματος, μέσω της φλεγμονώδους διεργασίας, με τη μείζονα κατάθλιψη. Οι φλεγμο-νώδεις κυτταροκίνες συμβάλλουν αποφασιστικά στην εμφάνιση κατάθλιψης. Αυτό συμβαίνει μεποικίλους μηχανισμούς, όπως η ενεργοποίηση του υποθαλαμοϋποφυσιακού άξονα, η επίδραση στομεταβολισμό νευροδιαβιβαστών, όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη και ο επηρεασμός της νευρο-εκφύλισης και της νευρογένεσης στον εγκέφαλο. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα προκαλούν μείωσητης συγκέντρωσης των φλεγμονωδών κυτταροκινών. Εκτός από τις κυτταροκίνες υπάρχουν και άλ-λοι παράγοντες του ανοσοποιητικού συστήματος που συντελούν στην εμφάνιση κατάθλιψης, όπωςοι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και αζώτου καθώς και το ισοζύγιο ω3:ω6 λιπαρών οξέων. Η ανάπτυξητης ψυχονευροανοσολογίας θα οδηγήσει τόσο σε ακριβέστερη γνώση των μηχανισμών της κατάθλι-ψης όσο και σε αποτελεσματικότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: ανοσοποιητικό σύστημα, κατάθλιψη, κυτταροκίνες, νευροδιαβιβαστές, υπο-θαλαμοϋποφυσιακός άξονας, νευροεκφύλιση, ω3 λιπαρά οξέα

Σ.Ε. Καραουλάνης, Ν.Β. Αγγελόπουλος (σελίδα 17) - Πλήρες άρθρο