Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση και συζήτηση μιας νατουραλιστικής εκδοχήςτης αναπαραστασιακής - υπολογιστικής θεωρίας για το νου (α-υ.θ.ν.). Σε αυτό το κείμενο οόρος «νους» παραπέμπει σε κάθε πολύπλοκο σύστημα του οποίου οι εκροές (συμπεριφορές)χαρακτηρίζονται από λογικότητα και προθετικότητα. Σύμφωνα με την α-υ.θ.ν. ο ανθρώπινοςεγκέφαλος είναι ένας νους ο οποίος διαρκώς συνθέτει αναπαραστάσεις αντικειμένων υπό τη μορ-φή είτε εικόνων (π.χ. οπτικών, απτικών) είτε προτάσεων. Οι εγκεφαλικές αναπαραστάσεις καθεαυτέςείναι ευρέως διεσπαρμένα νευρωνικά, λειτουργικά δίκτυα. Κάθε δίκτυο, ως ένα όλον, βρίσκεται είτεσε κατάσταση εγρήγορσης είτε σε κάποιο βαθμό ετοιμότητας για εγρήγορση. Οι εγκεφαλικές ανα-παραστάσεις συντίθενται από απλούστερες με την επαναληπτική μεσολάβηση ενός πεπερασμένουαριθμού νευρωνικών προγραμμάτων, είτε εγγενών είτε δημιουργημένων με μηχανισμούς μάθησης.Όσον αφορά στη δόμηση αναπαραστάσεων τύπου προτάσεων πιθανώς σε αυτή συμβάλλουν προ-γράμματα τα οποία κατατάσσουν τα γλωσσικά αντικείμενα (λέξεις, συνδυασμούς λέξεων) σε λεξιλο-γικές ή συνταξιολογικές κατηγορίες και περαιτέρω συνδυάζουν τις κατηγορίες αυτές σύμφωνα μεπρότυπα γραμματικής σύνταξης προτάσεων. Στο παρόν κείμενο συζητούνται ορισμένες ενδείξεις(κλινικές, νευροεπιστημονικές, γλωσσολογικές, από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης) υπέρ τηςα-υ.θ.ν. Επίσης, συζητούνται κάποιες αδύναμες πλευρές αυτής της θεωρίας καθώς και εναλλακτικέςαπόψεις σχετικά με την αναπαραστασιακή λειτουργία του εγκεφάλου.

Λέξεις ευρετηρίου: νους, εγκέφαλος, λογικότητα, προθετικότητα, αναπαραστάσεις

Μ. Λειβαδίτης (σελίδα 31) - Πλήρες άρθρο