Ένας μεγάλος αριθμός εργασιών στη διεθνή βιβλιογραφία έχει αναδείξει την πιθανή συμμετοχή βιολογικών παραγόντων στις διαταραχές πρόσληψης τροφής καθώς και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των ασθενών που ευνοούν ή συμβάλλουν στην ανάπτυξητων διαταραχών αυτών. Η μελέτη της αιτιολογίας, ωστόσο, περιλαμβάνει και τη διερεύνηση οικογενειακών και κοινωνικο-πολιτιστικών παραγόντων στο πλαίσιο του επικρατούντος πολυπαραγοντικού μοντέλου για την αιτιολογία των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής. Σκοπός της παρούσαςεργασίας ήταν να συγκεντρώσει βιβλιογραφικά δεδομένα, σχετικά με τους οικογενειακούς και κοινωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες κάτω από στις οποίες εκδηλώνονται η ψυχογενής ανορεξία και η βουλιμία. Η εργασία συμπεριέλαβε άρθρα από το 1995 μέχρι το 2005 μέσω αναζήτησης στα αρχεία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Medline (Pubmed) με όρουςευρετηρίου (MESH) για τις δύο διαταραχές. Σχετικά με το ρόλο της οικογένειας, οι παράγοντες που μελετήθηκαν περισσότερο ήταν η οικογενειακή δυσλειτουργία (family dysfunction), η υπερπροστατευτικότητα (overprotection) και η σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση (sexual or physical abuse). Όσον αφορά στους ευρύτερους πολιτιστικούς παράγοντες δεν είναι ξεκάθαρο, αν τα δυτικά πρότυπα ζωής συνδέονται με την ανάπτυξη των διαταραχών αυτών ή αν απλώς δεν υπάρχουν πολιτισμικά ευαίσθητα εργαλεία που να ανιχνεύουν τις διαταραχές αυτές με τις διαφορετικές εκφάνσεις τους στο μη δυτικό κόσμο. Ενδιαφέρον παρουσίασε η απουσία ερευνών που να καταδεικνύουν φανερά τον πιθανό αρνητικό ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Λέξεις ευρετηρίου: ψυχογενής ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία, αιτιολογία, οικογένεια, κοινωνικο-πολιτιστικοί παράγοντες

Ε. Σπανού, Φ. Μωρόγιαννης (σελίδα 41) - Πλήρες άρθρο