Οι διαταραχές που σχετίζονται με το αλκοόλ αναφέρονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Λόγω της έκτασης και της σοβαρότηταςτου προβλήματος είναι πολύ σημαντική η πρώιμη ανίχνευση η οποία απαιτεί εύχρηστα και εξειδικευμένα εργαλεία, ένα εκ των οποίων είναι το ερωτηματολόγιο AUDIT (AlcoholUse Disorders Identification Test). Σκοπός της μελέτης είναι ο έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου AUDIT σε ελληνικό πληθυσμό. Η μετάφρασή του έγινε στα ελληνικά απότο αγγλικό πρωτότυπο από δύο δίγλωσσους ψυχίατρους, όπως και η αντίστροφη μετάφρασή του. Περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις, ενώ συνολικό σκορ ≥11 αντιστοιχεί σε σοβαρή εξάρτηση - κατάχρηση. Χορηγήθηκε σε 218 άτομα, από τα οποία τα 109 πληρούσαν τα κριτήρια εξάρτησης από το αλκοόλ (κατά DSM-IV), ενώ άλλα 109 άτομα χρησιμοποιήθηκαν ως υγιείς μάρτυρες. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας (δείκτης Cronbach α) ήταν 0,80, τόσο για τους μάρτυρες, όσο και για τους ασθενείς. Οι μάρτυρες παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από τον αντίστοιχο των αλκοολικών. Η ευαισθησία του ερωτηματολογίου για επίπεδο απαντήσεων ≥8 ήταν 0,98 και η ειδικότητά του για το ίδιο επίπεδο 0,94. Συμπερασματικά, το AUDIΤ παρουσιάζει αυξημένη εσωτερική συνάφεια και υψηλή εγκυρότητα, υψηλή ευαισθησία και εξειδίκευση. Πρόκειται για ένα εύχρηστο,γρήγορο, και αξιόπιστο ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη διερεύνηση ευαίσθητων πληθυσμών.

Λέξεις ευρετηρίου: AUDIT, ελληνική στάθμιση, αλκοολισμός, συννοσηρότητα

Γ.Ι. Μουσσάς, Γ. Νταντούτη, Α. Δουζένης, Ε. Πουλής, A. Τσελεμπής, Δ. Μπράτης, Χ. Χριστοδούλου, Ε. Λύκουρας (σελίδα 54) - Πλήρες άρθρο