Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Άγχους του Zung (Self anxiety scale, SAS) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την ανίχνευση του άγχους στην έρευνα και την κλινική πράξη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η στάθμιση της ελληνικής εκδοχής της SAS. Η SAS αποτελείται από 20 θέματα, οι απαντήσεις στα οποία βαθμολογούνται από 1 έως 4. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 20 (καθόλου άγχος) έως 80 (μέγιστο άγχος). Διακόσιoι πενήντα τέσσερεις συμμετέχοντες (114 άνδρες και 140 γυναίκες), ψυχικά ασθενείς, σωματικά ασθενείς και άτομα του γενικού πληθυσμού, ηλικίας 45,40±11,35 ετών, συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια της έρευνας [ερωτηματολόγιο με δημογραφικά χαρακτηριστικά, την ελληνική εκδοχή της SAS, την Τροποποιημένη Ελληνική Κλίμακα Άγχους Spielberger (STAI-Gr. X), και την Κλίμακα Zung για την Κατάθλιψη (ZDRS)]. Εβδομήντα έξι ερωτηθέντες συμπλήρωσαν τη SAS και δεύτερη φορά, σε χρονικό διάστημα διάμεσης τιμής 12 ημερών. Υπολογίσθηκαν α) η εσωτερική συνάφεια του ερωτηματολογίου (συντελεστής Cronbach’s alpha), β) η αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασής του, με τον συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (ICC), και γ) η εγκυρότητά του (με τον συντελεστή Spearman’s rho), εν συγκρίσει προς αφενός μεν τις υποκλίμακες state και trait της STAI-Gr.-X αφετέρου δε την ZDRS. Για την αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας της SAS, οι συμμετέχοντες συγκρίθηκαν μεταξύ τους ως προς τη βαθμολογία τους στη SAS αναλόγως της κατάστασης υγείας τους (ψυχικά ασθενείς, σωματικά ασθενείς και άτομα του γενικού πληθυσμού), με τις δοκιμασίες Kruskall Wallis και Mann Whitney U. Ο Cronbach’s alpha της SAS ισούται με 0.897 ενώ ο ICC που αφορά στην αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασής της ισούται με 0,913. Ο Spearman’s rho που αφορά στην εγκυρότητα: (α) της SAS με την STAI-Gr.-X (state) ισούται με 0,767, (β) της SAS με τη STAI-Gr.-X (trait) είναι ίσος με 0,801 και (γ) της SAS με την ZDRS ισούται με 0,835. Οι πάσχοντες από ψυχική διαταραχή έχουν σημαντικά μεγαλύτερη βαθμολογία στη SAS, σε σύγκριση τόσο με τα άτομα του γενικού πληθυσμού όσο και με αυτούς που πάσχουν από σωματική νόσο. Εν κατακλείδι, η ελληνική εκδοχή της SAS έχει πολύ ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες, τόσο όσον αφορά στην αξιοπιστία όσο και στην εγκυρότητα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κλίμακα Aυτοαξιολόγησης Άγχους του Zung (SAS), Ελλάδα, στάθμιση, αξιοπιστία, εγκυρότητα.

M. Σαμακουρή, Γ. Μπούχος, Μ. Καδόγλου, Α. Γιαντσελίδου, Κ. Τσολάκη, Μ. Λειβαδίτης (σελίδα 212) - Πλήρες άρθρο