Οι οξείες και παροδικές ψυχικές διαταραχές (ΟΠΨΔ), όπως ορίζονται στο ICED-10, είναι διαταραχές που αφορούν κυρίως γυναίκες, με πιθανή έναρξη σε όλες τις ηλικίες της ενήλικης ζωής, αλλά συνήθως μεταξύ 30 και 50 ετών. Η έναρξη είναι οξεία, μέσα σε 48 ώρες, αλλά σπάνιος εξαρτάται από σοβαρό οξύ stress, όπως υπέθεταν παλιά. Η ψυχωτική περίοδος είναι πολύ σύντομη, με μέση διάρκεια 17,5 ημερών, σε μερικές περιπτώσεις μόνο μιας ημέρας. Η ανταπόκρισή τους στα αντιψυχωτικά φάρμακα είναι πολύ καλή και η έκβαση συνήθως ευνοϊκή, παρότι συνήθως υποτροπιάζουν. Διαφέρουν από τη σχιζοφρένεια ως προς την κατανομή φύλου, την ηλικία έναρξης, το προνοσηρό επίπεδο λειτουργικότητας και τις κοινωνικές σχέσεις.

A. Marneros, F. Pillman (σελίδα 276)Πλήρες άρθρο