Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί συχνή καρδιακή αρρυθμία, που αναμένεται να λάβει ανησυχητικές διαστάσεις κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του βαθμού σημαντικότητας των αναγκών των ασθενών με ΚΜ και των συσχετιζόμενων παραγόντων όπως επίσης της επίπτωσης του άγχους και της κατάθλιψης σε αυτές τις ανάγκες. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 215 νοσηλευόμενοι ασθενείς με ΚΜ. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου το οποίο, εκτός από τα χαρακτηριστικά των ασθενών, περιλάμβανε την κλίμακα άγχους και κατάθλιψης σε γενικό νοσοκομείο (HADS) και το ερωτηματολόγιο "Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο", το οποίο αξιολογεί τις εξής έξι κατηγορίες αναγκών: α) ανάγκη για στήριξη και καθοδήγηση, β) ανάγκη για ενημέρωση από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, γ) ανάγκη για επικοινωνία με άλλες ομάδες ασθενών και την οικογένεια, δ) ανάγκη για εξατομίκευση της φροντίδας και συμμετοχή του ασθενούς στη φροντίδα, ε) ανάγκη για κάλυψη των συναισθηματικών αναγκών και φυσικών αναγκών και στ) ανάγκη να εμπιστεύονται το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας ετέθη στο p<0.05. Από τους 215 συμμετέχοντες, το 68.4% ήταν άνδρες και το 67.5% ήταν> 60 ετών. Επιπλέον, το 47.5% του δείγματος βίωνε άγχος και το 29.5% κατάθλιψη. Οι ασθενείς ανέφεραν ως σημαντικότερη την ανάγκη στήριξης, ενημέρωσης και εμπιστοσύνης από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (διάμεσος, 29, 20 και 6, αντίστοιχα). To άγχος και η κατάθλιψη συσχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με όλες τις ανάγκες των ασθενών (p<0.05) εκτός από την ανάγκη κάλυψης των συναισθηματικών και σωματικών αναγκών και την ανάγκη εμπιστοσύνης, οι οποίες δεν συσχετίστηκαν με το άγχος. Όσον αφορά τις ανάγκες των ασθενών, όσοι δήλωσαν λίγοι ή καθόλου ενημερωμένοι για την ασθένειά τους ανέφεραν ως σημαντικότερη την ανάγκη στήριξης και καθοδήγησης (p=0.030), την ανάγκη ενημέρωσης και την ανάγκη εμπιστοσύνης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (p=0.001 και p=0.012, αντίστοιχα) και την ανάγκη επικοινωνίας με άλλους ασθενείς και την οικογένεια (p=0.007). H ανάγκη εξατομίκευσης της φροντίδας και συμμετοχής σε αυτή αξιολογήθηκε ως σημαντικότερη από τους ασθενείς ηλικίας > 70 ετών και εκείνους που δεν είχαν παιδιά (p=0.039 και p=0.029, αντίστοιχα), ενώ η ανάγκη επικοινωνίας με άλλους ασθενείς και την οικογένεια αξιολογήθηκε ως σημαντικότερη από τις γυναίκες (p=0.028). Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της παροχής φροντίδας προσαρμοσμένης στις ανάγκες των ασθενών με ΚΜ που βιώνουν άγχος και κατάθλιψη.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Άγχος, κατάθλιψη, ανάγκες ασθενών, κολπική μαρμαρυγή

Μαρία Πολυκανδριώτη

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)